Werkzaamheden

Werkzaamheden:
De leden van WBE De Donge geven uitvoering aan de jacht op de wildsoorten zoals vastgesteld in de Flora&Faunawet zijnde haas, konijn, wilde eend, houtduif, fazant en patrijs (de jacht op de patrijs is niet geopend).  Daarnaast geven zij uitvoering aan het door de provinciale staten Noord Brabant vastgestelde faunabeheerplan.
In dit plan wordt getracht een balans te vinden tussen de belangen van verschillende groeperingen zoals: de grondeigenaren en grondbeheerders, de natuurbescherming, de landbouw, de veeteelt, de recreatie, de volksgezondheid, de verkeersveiligheid, etc. en de jagers.
In het Faunabeheerplan is beschreven én vastgelegd welke maatregelen er genomen moeten worden ten aanzien van het beheer en de schade bestrijding van de verschillende populaties van dier- en vogelsoorten.
De wildbeheereenheid die een samenwerkingsverband van jagers is voert deze maatregelen uit. In het gebied van WBE De Donge komen onder meer hazen, konijnen, fazanten, eenden, ganzen, kraaien, roeken, kauwen, ree├źn en vossen voor.

Tellingen populaties.
De jagers van de WBE tellen meerdere malen per jaar diverse diersoorten in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van o.a. de wildstand en de overige soorten. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. De telgegevens worden opgeslagen in het landelijke wildregistratiesysteem (NWRS) van de Koninklijke Nederlandse Jagers Verenigingen (KNJV) en in het Fauna Registratie Systeem van de Fauna Beheereenheid (FBE) van de provincie Noord Brabant.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.